25. Μαρτίου: Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

Κατά δε τον έκτον μήνα απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από τον Θεόν εις πόλιν της Γαλιλαίας, που ωνομάζετο, Ναζαρέτ, προς παρθένον, η οποία ήτο μνηστευμένη με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ από τον οίκον του Δαυίδ και το όνομα της παρθένου ήτο Μαριάμ. Και όταν παρουσιάσθηκε εις αυτήν ο άγγελος της είπε, «Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου, ευλογημένη είσαι σύ μεταξύ των γυναικών». Αυτή δε μόλις τον είδε, εταράχθηκε με τα λόγια αυτά και εσκέπτετο τι σημαίνει ο χαιρετισμός αυτός. Και ο άγγελος της είπε, «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, διότι ευρήκες χάριν εκ μέρους του Θεού. Θα μείνης έγκυος και θα γεννήσης υιόν και θα τον ονομάσης Ιησούν. Αυτός θα είναι μέγας και θα ονομασθή Υιός του Υψίστου και θα του δώση ο Θεός τον θρόνον του Δαυίδ του πατέρα του, και θα βασιλεύση εις τον οίκον του Ιακώβ αιωνίως και η βασιλεία του δεν θα έχη τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, «Πως θα γίνη αυτό, αφού δεν έχω άνδρα;». Ο άγγελος απεκρίθη, «Πνεύμα Άγιον θα έλθη σ’εσέ και δύναμις του Υψίστου θα σε σκιάση δια τούτο και το άγιον που θα γεννηθή θα ονομασθή Υιός Θεού. Και η Ελισάβετ η συγγενής σου, συνέλαβε και αυτή υιόν εις τα γεράματά της και αυτή που θεωρείται στείρα, είναι τώρα εις τον έκτον μήνα της, διότι κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατον εις τον Θεόν». Είπε τότε η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου ας μου γίνη όπως είπες». Και έφυγε απ’αυτήν ο άγγελος. (Λουκ. α’ 26-38)

Απολυτίκιο

«Σήμερον της σωτηρίας ημών το Κεφάλαιον, και του απ᾽ αιώνος Μυστηρίου η φανέρωσις· ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημείς συν αυτώ τη Θεοτόκω βοήσωμεν· Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου».