Πάσχα 2024

 

Χριστός Ανέστη - Christus ist auferstanden - Christ is risen - 基督复活了 - Le Christ est ressuscité - Hristos a înviat - Cristo è risorto - ال م س يح ق ام ح قا ق ام - המשיח קם - Cristo ha resucitado - Cristo ressuscitou - Христос воскрес - İsa yükseldi

 

«Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ̓Ιακώβου καὶ Σαλώμη, ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν ̓Ιησοῦν. Καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς Σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; Καὶ ἀναβλέψασαι, θεωροῦσιν, ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ̓Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. Ἀλλ ̓ ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχύ, ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.» (Ἐκ τοῦ κατά Μάρκον Κεφ. 16:1-8)

 

Πασχαλινό Mήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου

Εδώ θα βρείτε το πασχαλινό μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου:

«[...] Ἡ ἔνδοξος ἐκ νεκρῶν Ἔγερσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι συνανάστασις σύμπαντος τοῦ γένους τῶν βροτῶν καί πρόγευσις τῆς τελειώσεως τῶν πάντων καί τῆς πληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ. Μετέχομεν εἰς τό ἄφραστον μυστήριον τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἁγιαζόμενοι ἐν τοῖς ἱεροῖς αὐτῆς μυστηρίοις καί βιοῦντες τό Πάσχα, «τό πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοίξαν», ὄχι ὡς ἀνάμνησιν ἑνός γεγονότος τοῦ παρελθόντος, ἀλλά ὡς πεμπτουσίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὡς παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ ἀεί ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, ἐγγύτερον εἰς ἡμᾶς ἀπό ὅσον ἡμεῖς οἱ ἴδιοι εἰς τόν ἑαυτόν μας. Τό Πάσχα, οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί ἀνακαλύπτουν τόν ἀληθινόν των ἑαυτόν ὡς ἐν Χριστῷ εἶναι, ἐντάσσονται εἰς τήν κίνησιν τῶν πάντων πρός τά Ἔσχατα, «ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καί δεδοξασμένῃ» (Α´ Πέτρ. α´, 8), ὡς «υἱοί φωτός… καί υἱοί ἡμέρας» (Α´ Θεσσ. ε´, 5). 

[...] Διά τόν λόγον αὐτόν, εἰς τό ὀρθόδοξον βίωμα τό κακόν δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον ἐν τῇ ἱστορίᾳ, ἐνῷ ἡ πίστις εἰς τήν Ἀνάστασιν λειτουργεῖ ὡς κίνητρον διά τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς παρουσίας ἐν τῷ κόσμῳ καί τῶν συνεπειῶν του, δρᾷ ὡς ἰσχυρά μεταμορφωτική δύναμις. Εἰς τήν ὀρθόδοξον αὐτοσυνειδησίαν δέν ὑπάρχει χῶρος διά συνθηκολόγησιν ἀπέναντι εἰς τό κακόν, δι᾿ ἀδιαφορίαν περί τῆς πορείας τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Ἀντιθέτως, ἡ συμβολή εἰς τήν μεταμόρφωσιν τῆς ἱστορίας ἔχει θεολογικήν βάσιν καί ὑπαρξιακόν ἔρεισμα καί ἐκτυλίσσεται χωρίς τόν κίνδυνον ταυτίσεως τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν κόσμον. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός ἔχει συνείδησιν τῆς ἀντιθέσεως μεταξύ τῆς ἐγκοσμίου πραγματικότητος καί τῆς ἐσχατολογικῆς τελειότητος καί δέν εἶναι δυνατόν νά παραμείνῃ ἀδρανής ἀπέναντι εἰς τάς ἀρνητικότητας. Διά τόν λόγον αὐτόν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν εἶδε ποτέ τόν ἀγῶνα διά μεταμόρφωσιν τοῦ κόσμου ὡς ἀσήμαντον ὑπόθεσιν. Ἡ πασχάλιος πίστις ἔσωζε τήν Ἐκκλησίαν τόσον ἀπό τήν ἐσωστρέφειαν καί τήν κλειστότητα, ὅσον καί ἀπό τήν ἐκκοσμίκευσιν. [...].»

 

Πασχαλινό Mήνυμα Mητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Kεντρώας Eυρώπης κ. Aυγουστίνου

Εδώ θα βρείτε το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτου Γερμανίας:

«[...]Καὶ τώρα, ποὺ ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ τὴν γιορτὴ τῶν γιορτῶν, μὲ καθαρὴ καὶ χαρούμενη καρδιὰ θὰ διακηρύξουμε ἐπανειλημμένα: ὁ Χριστὸς πάτησε μὲ τὸν θάνατό του τὸν θάνατο, ὄχι γιὰ νὰ κάνει μιὰ ἐπίδειξη τῆς θεϊκῆς δύναμής Του, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς δωρίσει τὴ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἀπέραντης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο προσωπικά. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀλλοιώθηκε ὁριστικὰ ἡ φύση τοῦ θανάτου. Τὸ φρικτὸ καὶ ἀδυσώπητο τέλος ἔγινε ἁπαλὸ καὶ παρήγορο πέρασμα στὴν ἀτελεύτητη ζωή.

Κι ἐπιπλέον: οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς, οἱ σταυροὶ ποὺ σηκώνουμε οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀποκτοῦν νόημα. Ὁ πόνος, ἡ θλίψη, ὁ στεναγμὸς δὲν ἔχουν τὸν τελευταῖο λόγο. Γι᾽ αὐτὸ ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας ὅτι προσδοκοῦμε τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, δηλαδὴ καὶ τὴ δική μας προσωπικὴ ἀνάσταση. Ὁμολογοῦμε, μὲ ἄλλα λόγια, ὅτι στὸ κατώφλι τοῦ προσωπικοῦ μας θανάτου δὲν μᾶς περιμένει τὸ ἄγνωστο ἢ ἡ ἀνυπαρξία, ἀλλὰ τὸ φιλάνθρωπο χέρι τοῦ Θεοῦ, ἕτοιμο νὰ σκουπίσει τὰ δάκρυά μας καὶ νὰ μᾶς καλωσορίσει στὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Βασιλείας Του. [...].»